Heidelberg Materials bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd för cementfabriken i Slite

Heidelberg Materials Cement Sverige AB (tidigare Cementa AB) avser ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, för fortsatt och utökad verksamhet vid den befintliga cementfabriken i Slite. Verksamheten avses bedrivas inom fastigheten Othem Österby 1:229 med flera i Slite.

Ansökan kommer i huvudsak att omfatta en ny anläggning för avskiljning av koldioxid, utbyggnad av bolagets hamn i Slite samt en utökad produktion av cement genom att nya och återvunna material kan tas emot och användas. Anläggningen för koldioxidavskiljning innebär att koldioxid som uppstår vid produktionen fångas in för att sedan transporteras bort och lagras – så kallad Carbon Capture and Storage (CCS).

Bolaget bjuder in allmänheten till samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken. Samrådet syftar till att fånga upp synpunkter på den planerade verksamheten, så att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. Inom ramen för samrådet kommer Heidelberg Materials även hålla ett öppet hus i Slite (se nedan).

Verksamheten är en Sevesoverksamhet på den högre kravnivån. Med ”Sevesoverksamhet” avses sådan verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Samrådet omfattar därför även säkerhetsfrågor enligt denna lagstiftning.

Verksamheten kan komma att omfatta dumpning av muddermassor till havs, vilket kräver dispens enligt 15 kapitlet 29 § miljöbalken. I närheten av verksamheten finns ett Natura 2000-område och den kommande ansökan kan komma att omfatta en ansökan om ett så kallat Natura 2000-tillstånd enligt 7 kapitlet 28 a § miljöbalken.

Verksamheten påverkar sin omgivning, framför allt genom utsläpp till luft och buller samt störningar för naturmiljön till havs. Hanteringen av infångad koldioxid kan också förändra vilka risker som finns i verksamheten. Verksamhetens samlade miljöpåverkan utreds och beskrivs inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning, som kommer att utgöra en del av den kommande tillståndsansökan. Ansökan kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Öppet hus

Heidelberg Materials bjuder in till öppet hus för att informera om den planerade verksamheten och ge er möjlighet att ställa frågor. Mötet delas av praktiska skäl in i två sessioner. Samma information kommer att presenteras vid de båda sessionerna.

  • Plats: Slite ishockeyarena, Vikhagsvägen 6, 62449 Slite 
  • Datum: 2023-09-26
  • Tid: Session 1: 16:00 – 18:00 | Session 2: 18:00 – 20:00

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag finns tillgängligt här:

Samrådsunderlaget kan även hämtas vid öppet hus eller beställas via e-post till samradheidelberg@sweco.se eller via telefon till 08 - 625 68 00.