Energimyndigheten stödjer Slite CCS

Energimyndigheten stödjer klimatomställningen i cementindustrin och CCS-projektet vid Heidelberg Materials anläggning i Slite inom ramen för Industriklivet

Industriklivet är en satsning beslutad av den svenska regeringen och syftar till att nå de klimatpolitiska målen genom att stödja processindustrin att minska och även nå negativa utsläpp av växthusgaser. Industriklivet ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), ett inslag i NextGenerationEU, som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU.

Stödet från Industriklivet uppgår hittills (mars 2024) till totalt drygt 63 miljoner svenska kronor för genomförandet av förstudien (färdigställd 2022) och den nu pågående genomförbarhetsstudien med färdigställande under våren 2024.

EU - NextGenerationEU