Hantering av personuppgifter

Här beskriver vi hur vi hanterar data som lämnas av dig som besöker vår webbplats (Dataskyddspolicy), och hur vi hanterar personuppgifter för kunder och företagskontakter som finns med i våra kunddatabaser och/eller e-postregister (Personuppgiftspolicy).

Personuppgiftspolicy för webbplatsen

1.    Introduktion

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att beskriva hur Heidelberg Materials Cement Sverige AB, (”Cement Sverige” eller ”vi”) behandlar och använder de personuppgifter som vi samlar in från dig i samband med ditt besök på denna hemsida och ditt användande av hemsidans funktioner.

Heidelberg Materials Cement Sverige AB, som är ett bolag inom Heidelberg Materials, värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Denna personuppgiftspolicy innehåller även uppgifter om hur du kan kontakta oss vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2.    Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättsliga grunder vi baserar vår personuppgiftsbehandling på.

•    För att besvara förfrågningar från dig

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

För att besvara förfrågningar från dig behandlar vi ditt namn, e-postadress och telefonnummer och andra personuppgifter som du kan komma att lämna i samband med din förfrågan.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig god service och för att kunna besvara din förfrågan. När du kontaktar oss med en förfrågan ligger det även i ditt intresse att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig den information och service som du har efterfrågat. Vidare är de personuppgifter som vi behandlar i samband med din förfrågan inte av känslig karaktär och är absolut nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose och besvara din förfrågan. Personuppgifterna delas endast med tredje parter om det krävs för att besvara din förfrågan.

•    För att kontakta dig för marknadsföringsändamål och som en del av vår uppföljning av kundrelationer

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

För att kontakta dig för marknadsföringsändamål och som en del av vår uppföljning av kundrelationer behandlar vi ditt namn och din e-postadress.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet och upprätthålla en bra relation med dig som kund eller representant för ett kundföretag. Marknadsföring utgör en fundamental del av vår affärsverksamhet och vi strävar alltid efter att tillhandahålla marknadsföring som är relevant för dig. Det är också av intresse för oss att upprätthålla, förvalta och utveckla den relation vi har med dig (eller det företag du representerar) som kund.

•    För att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys.

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Vi behandlar personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies. För mer information om vilka cookies vi använder oss av och vilken information de samlar in, se vår Cookie policy.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Personuppgiftsbehandlingen som sker genom insamling av så kallade nödvändiga cookies är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig gällande användning av vår hemsida, d.v.s. utan behandling av sådana cookies kan vi inte tillhandahålla en fungerande hemsida. Behandling av personuppgifter som samlas in med hjälp av andra typer av cookies baseras på ditt uttryckliga samtycke. För mer information, se vår Cookie policy.

3.    Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Heidelberg Materials Cement Sverige AB som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Heidelberg Materials om det krävs för att uppfylla de ändamål som nämns ovan. Sådana Heidelberg Materials-bolag kan vara belägna inom eller utanför EU/EES-området.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter till tredje parter i följande fall: 

  • När lag kräver det;
  • till Heidelberg Materials Cement Sverige AB:s tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning i samband med denna hemsida och dess funktioner (exempelvis vår leverantör av IT-tjänster som förser, utvecklar och supportar hemsidan). Dina personuppgifter kommer endast att delas till sådana tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla denna hemsida; och
  • till en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet.

Heidelberg Materials Cement Sverige AB kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter överförda till sådan tredje part.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)

4.    Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de har samlats in. Detta innebär att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med tabellen nedan. Statistik som har anonymiserats och inte längre kan hänföras till dig kan komma att sparas under en längre tid.

Typ av behandling Tidsperiod eller kriterium för att bestämma lagringsperioden 
Uppgifter som samlas in för att besvara frågor från dig. Under tiden vi behandlar ditt ärende.
Uppgifter som behandlas för att kontakta dig för marknadsföringsändamål och som en del av vår uppföljning av kundrelationer. Fram till dess att du invänder mot marknadsföringen.
Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys. Lagras under respektive cookies livslängd, för mer information se vår Cookie policy.


5.    Vilka är dina rättigheter?

Heidelberg Materials Cement Sverige AB med organisationsnummer 556013-5864 är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivits i denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

  • Rätten till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka syften personuppgifterna behandlas och vem vi delar personuppgifter med m.m. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
  • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter.
  • Rätten till radering och begränsning: I vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi exempelvis inte kan tillhandahålla dig de produkter du har köpt.
  • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse.
  • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar behandlingen på ditt samtycke eller på uppfyllande av avtal har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Återkallelse av samtycke: Om du har givit ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info.cement.swe@heidelbergmaterials.com eller genom att skicka brev till Box 47210, 100 74 Stockholm, i kuvert märkt ”Att: Data Protection Line Manager”. Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos relevant tillsynsmyndighet.

6.    Cookies

När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in och/eller lagra information om ditt besök för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys genom att placera cookies. Cookies är små textfiler som en hemsida eller en tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare samt att få tillgång till och lagra viss information.
För ytterligare information om hur vi använder cookies på vår hemsida, vänligen läs vår Cookie policy .

7.    Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Heidelberg Materials Cement Sverige AB:s hemsida: www.cement.heidelbergmaterials.se.